Historie a současnost

POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo vzniklo zápisem do Obchodního rejstříku dne 12. 4. 1999. Před tímto datem na stejných pozemcích hospodařilo družstvo „Doubrava“ Nová Ves. V době založení družstva Pooslaví mělo družstvo živočišnou výrobu soustředěnou v hospodářských střediscích – Nová Ves, Oslavany - Černá, Oslavany - Zaražené, Padochov, Ketkovice, Čučice a Biskoupky.

V současnosti má družstvo živočišnou výrobu na střediscích v Nové Vsi, kde jsou ustájeny krávy a mladý dobytek do stáří 6 měsíců a v Oslavanech - Na Černých, kde je odchov jalovic od 6 měsíců po vysokobřezí.

Živočišná výroba:

Družstvo chovalo v průměru cca 1 000 ks skotu z toho cca 360 ks krav, prasat cca 2000 z toho cca 200 prasnic. Historicky existoval v družstvu rozmnožovací chov prasat v Oslavanech od roku 1952. Od roku 1966 do roku 2004 zde byl i šlechtitelský chov prasat. Chov prasat byl zrušen z ekonomických důvodů v květnu 2011. Poslední zapuštění prasnic bylo 22.6.2010. V roce 2004 byl uveden do provozu a následně zkolaudován nový kravín, jeho kapacita je 320 krav. Ve stejném roce byla v těsném sousedství kravína zprovozněna nová dojírna od firmy Fullwood 2x10 stání.

V současnosti chová družstvo 890 ks skotu, z toho 440 ks mladého dobytka a 450 krav holštýnského plemene s denní produkcí mléka cca 11 500 litrů.

Jatka a prodejny masa

V roce 2000 byla zřízena v rámci společnosti POOSLAVÍ Nová Ves, družstvo také porážka hospodářských zvířat, do které byla dodávána veškerá produkce chovu prasat. Následně byly také zřízeny 3 podnikové prodejny v Ivančicích, Oslavanech a ve Zbýšově. Porážka i podnikové prodejny byly v provozu do konce roku 2009, kdy prodejny převzalo řeznictví František Šutera a porážka byla prodána firmě Jaromír Horák.

Rostlinná výroba

V minulosti se na obhospodařovaných polích pěstovala cukrová řepa, která se vozila „vagónovat“ do Oslavan na nádraží. Také se zde pěstovaly brambory. Tyto plodiny z důvodů použití speciální mechanizace družstvo před léty přestalo pěstovat. Z důvodu specifických podmínek obhospodařovaných pozemků jako jsou srážkový stín Hadcové stepi, aridní půdy, rozdíl nadmořských výšek je nutno pečlivě volit odrůdovou skladbu setých plodin a klást zvýšený důraz na odolnost proti suchu.

V roce 2019 obdělávalo družstvo POOSLAVÍ 1328 ha.

Osevní plán :

 • pšenice ozimá 343 ha
 • pšenice jarní 16ha
 • ječmen ozimý 103 ha
 • ječmen jarní 73 ha
 • žito ozimé 39 ha
 • řepka ozimá 80 ha
 • kukuřice 316 ha
 • cukrová řepa 49 ha
 • vojtěška 146 ha
 • trvalé travní porosty 153 ha
 • trávy na orné půdě 9 ha
 • sady 2 ha
 • hořčice bílá 2 ha

Bioplynová stanice:

Družstvo vybudovalo v roce 2012 bioplynovou stanici o výkonu 999 kWe.

Následně byl navýšen výkon kogenerace na 1189 kW elektřiny a 676 kW tepla.

Většina vyrobené elektřiny je dodávána do sítě, menší část je spotřebována pro vlastní spotřebu přímo v areálu.

Bioplynová stanice dodává teplo do objektů v areálu a dále do obecního bazénu, školky a několika soukromým subjektům a firmám.

V roce 2018 zaměstnávalo družstvo 46 zaměstnanců.